سابقه آموزشی

عضویت گروه داخلی  مهرماه 1381

تدریس بیمایهای ریه از سال 1381

معانت آموزشی گروه داخلی 1382-1383

معونت اموزشی گروه 1385-1386

مدیرگروه داخلی 1386-1388

 


محتوای مرتبط